Transport i spedycja

Ustawa o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym

Toll gates at highway A4, Poland

Ustawa o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym

Określa zasady finansowania budowy autostrad i zawierania umów na te budowy oraz eksploatację, ewentualnie tylko eksploatację. Reguluje funkcjonowanie Krajowego Funduszu Drogowego jako jednostki wspierającej budowy, przebudowy, remonty, utrzymanie i ochronę dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych i autostrad. Precyzuje zapisy umów na realizację tych zadań. Za zarządzanie drogami krajowymi wskazuje odpowiedzialność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinki, które są budowane i eksploatowane, lub wyłącznie eksploatowane jako płatne wyznacza Rada Ministrów. Ustawa normuje pobieranie opłat za przejazd autostradami i obowiązki, jakie te opłaty nakładają. Wyznacza organy uprawnione do pobierania opłat oraz zawiera listę podmiotów zwolnionych z płacenia na podstawie pisemnego wniosku. Reguluje zasady naliczania opłaty paliwowej za wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanego do napędu silników spalinowych.