Regulamin

Regulamin

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://peritumszkolenia.pl (dalej: Platforma)
 2. Korzystając z platformy transportilogistyka.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem peritumszkolenia.pl/regulamin oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem peritumszkolenia.pl/polityka-prywatnosci
 3. Właścicielem platformy transportilogistyka.pl jest:
  PERITUM Anna Nogajczyk
  Rębów 35
  28-404 Kije
  NIP 662-179-37-50
  REGON 260270560
  (dalej: Usługodawca)
 4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.

§2 Zobowiązania

Peritum Szkolenia zobowiązuje się do:

 • do udostępnienia zakupionego kursu na platformie szkoleniowej. Kursant ma dostęp do treści kursu bezterminowo po zalogowaniu się na konto klienta.
 • wysyłki dokumentów ukończenia kursu do 3 dni roboczych od momentu ukończenia kursu na adres podany w formularzu zamówienia z zastrzeżeniem, że termin może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach o czym Kursanci zostaną powiadomieni. W przypadku zakupu więcej niż jednego kursu dokumenty wysyłane są w jednej przesyłce po zaliczeniu wszystkich kursów, chyba że klient życzy sobie inaczej. Dokumenty wysyłane są listem poleconym. Peritum Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikłe po stronie operatora pocztowego.
 • wsparcia e-mailowego Kursanta w czasie trwania kursu
 • poszanowania godności osobistej Kursanta

Kursant ma prawo do:

 • Zapoznania się z treścią programu nauczania.
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie zamówienia, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty za kurs.
 2. Kursant otrzymując dostęp do platformy szkoleniowej akceptuje regulamin strony: peritumszkolenia.pl
 3. Płatność za kurs następuje przed rozpoczęciem kursu zgodnie z aktualną ceną dostępną na stronie z kursem/produktem
 4. Płatność za kurs następuje na konto bankowe:
  Peritum Anna Nogajczyk, Rębów 35, 28-404 Kije
  – lub poprzez system płatności online Przelewy24
 5. Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest Przelewy24
 6. Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu Przelewy24 jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przelewy24 udostępnego na ich stronie Internetowej.
 7. Peritum Szkolenia nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do  serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo  transakcji dokonywanej za pośrednictwem Przelewy24.
 8. Dokonując wpłaty na konto należy podać „Imię i nazwisko oraz nazwę kursu” lub numer
 9. zamówienia
 10. Opłata uwzględnia: uczestnictwo w kursie, materiały udostępnione na platformie szkoleniowej, test końcowy, dokumenty ukończenia kursu w języku polskim, które są przesyłane listem poleconym.
 11. Opłaty dodatkowe (opcjonalnie)
 12. Certyfikat wysyłany poza granicę kraju dopłata do ceny kursu 20 zł.
 13. Certyfikat w języku angielskim 40 zł
 14. W przypadku podania w zgłoszeniu błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot wysłanej przesyłki do Peritum Szkolenia, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi dopiero po wpłaceniu przez kursanta opłaty 15 zł.
 15. Duplikat zagubionego dokumentu, wysyłka poprawionego dokumentu w przypadku podania w zgłoszeniu błędnych danych 15 zł (list polecony) lub 25 zł (kurier)
 16. Wysyłka faktury przesyłką listowną + 10 zł lub za darmo jeśli jest wysyłana razem z certyfikatem ukończenia szkolenia.
 17. Dokumenty ukończenia kursu wysyłane są na adres podany w zgłoszeniu. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 70 % poprawnych odpowiedzi w teście.
 18. Maksymalny termin ukończenia kursu to 1 rok od dnia rozpoczęcia nauki. Po upływie tego terminu kurs przepada, a Kursant zostaje wykreślony z listy uczestników.
 19. Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Klient/Kursant:
  – potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych
  – wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania umowy (rozpoczęcie kursu) niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, przed upływem terminu 14 dni.
 20. W przypadku podania danych dostępowych do indywidualnego konta uczestnika osobie trzeciej lub korzystania z konta osób nieuprawnionych – nie kursantów – Peritum Szkolenia nie podnosi odpowiedzialności za szkody powstałe na koncie i ma prawo do usunięcia kursanta z kursu!

§4 Prawa i obowiązki Kursanta

Kursant ma obowiązek:

 • uregulowania należności za udział w kursie/szkoleniu
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line.
 • wykonywać polecenia osoby prowadzącej związane z realizacją treści programowych.
 • poddania się sprawdzeniu nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w postaci testu/egzaminu 
 • szanować godność osobistą osoby prowadzącej

Kursant ma prawo do:

 • Zapoznania się z treścią programu nauczania.
 • zgłaszania swoich uwag, dotyczących przebiegu nauki, organizacji zajęć oraz innych, istotnych dla placówki spraw – bezpośrednio do placówki lub za pośrednictwem wykładowcy
 • odbycia kursu w przeciągu 12 miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. Niewywiązanie się z tego terminu powoduje przepadnięcie kursu w całości.
 • jawnej oceny swojej pracy.
 • Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia bez podania przyczyny. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta,  po otrzymaniu pierwszej partii materiału (pierwszej lekcji) kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Reklamacje

 1. Użytkownik/Kursant ma prawo złożenia reklamacji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usług na platformie.
 2. Reklamacji nie podlega subiektywne odczucie i niesprostanie oczekiwaniom Użytkownika/Kursanta co do formy materiałów, merytorycznej zawartości i przydatności kursu/szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać na adres: kontakt@peritumszkolenia.pl w formie pisemnej z podaniem danych kursanta/użytkownika, adresu e-mailowego do korespondencji, nazwy kursu oraz opisu sprawy
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji
 5. Użytkownik/Kursant otrzyma odpowiedź na adres mailowy.