Transport i spedycja

Konwencja ADR

adr

Konwencja ADR

Podpisana w Genewie 30 września 1957 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1975 roku. Reguluje drogowy przewóz towarów niebezpiecznych. Jej przepisy nowelizowane są w cyklu dwuletnim (w latach nieparzystych).

Pojazd przewożący towary niebezpieczne oznaczony jest charakterystyczną, pomarańczową tablicą z czarną ramką, o wymiarach 30cmx40cm.

Konwencja zawiera dwa bardzo ważna załączniki:

Załącznik A, który określa sposób pakowania pojedynczych materiałów niebezpiecznych, zasady oznakowania, warunki badań, a także zawiera podział materiałów niebezpiecznych na 9 klas zagrożeń:

  1. Materiały i przedmioty wybuchowe
  2. Gazy
  3. Materiały ciekłe zapalne
  4. Materiały stałe zapalne
  5. Materiały utleniające
  6. Materiały trujące
  7. Materiały promieniotwórcze
  8. Materiały żrące
  9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Załącznik B mówi o warunkach, w jakich powinny być przewożone poszczególne towary i materiały, warunkach technicznych pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, cystern, sposobach oznakowania pojazdów oraz ewentualnego dodatkowego wyposażenia, warunkach załadunku i wyładunku, przeciwwskazania do przewożenia różnych ładunków w jednym pojeździe, uprawnienia osób biorących udział w przewozie, wymaganą dokumentację.

Zdjęcie ukazuje przykładową tablicę ADR