Ochrona bioróżnorodności gleb

AN
Anna
Ostatnia aktualizacja 11 lutego, 2024

O kursie

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania)
możliwość korzystania 24h/dobę
dożywotni dostęp do materiałów
zapoznanie z materiałami w dowolnym momencie
brak ograniczeń czasowych

Działania wspomagające zachowanie bioróżnorodności gleb

Korzyści dla rolników z ochrony flory segetalnej

Praktyki wpływające na różnorodność flory

Celem kursu jest

Zapoznanie z metodami ochrony bioróżnorodności gleb i korzyściami płynącymi z takich działań

Adresaci kursu

  • Rolnicy pragnący poszerzyć swoją wiedzę w tematyce ochrony bioróżnorodności gleb
  • Uczniowie szkół rolniczych
  • Beneficjenci programów pomocowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program kursu

15h

Wstęp

Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych to duże wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. Koncentruje się ona na ochronie rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także pokazaniu, że może przynieść korzyści gospodarcze. Od dawna wdrażane są programy ochronne różnorodności biologicznej na terenach eksploatowanych rolniczo. Aby wspomóc te działania opracowany został kodeks dobrych praktyk rolniczych sprzyjających bioróżnorodności. Można znaleźć tam wiedzę w jaki sposób rolnictwo wpływa na wybrane grupy organizmów żywych. Znajduje się tam również katalog dobrych praktyk rolniczych. Omówione są dobre praktyki rolnicze, które odnoszą się do łąk i pastwisk, gdzie znajdziemy największą różnorodność gatunków roślin i zwierząt, ale także na gruntach ornych, które są uboższe gatunkowo, ale zajmują bardzo dużą powierzchnię.

Zachowanie różnorodności flory na gruntach ornych

Praktyki mające wpływ na różnorodność flory na gruntach ornych

Bioróżnorodność flory na trwałych użytkach zielonych

Podsumowanie

Bioróżnorodność jest ściśle powiązana z rozdrobnieniem pól. Siedliska mieszczące się w miedzach, czy zakrzaczeniach są cenne dla ekosystemu. Rolnicy bezpośrednio uczestniczą w kształtowaniu krajobrazu. Ugory, torfowiska, miedze, rowy, starorzecza, mimo, że nie posiadają funkcji produkcyjnych, to dla wielu gatunków roślin i zwierząt są jedynym miejscem, gdzie mogą się rozwijać. Wiele z nich ma właściwości użytkowe, cenne dla gospodarstw. Intensywne rolnictwo upraszcza krajobraz i eliminuje różnorodność biologiczną. Wpływa to niestety na możliwość gromadzenia wody, czy składników odżywczych, jak również na zmiany mikroklimatu.

Quiz

Napisz recenzję

Napisz recenzję
green field with chamomile and cornflower with blue sky on horizon

120,00

Wykłady
13 wykładów
Tematyka

Materiał zawiera

  • 15 lekcji w formie tekstowej