Efektywność energetyczna gospodarstw rolnych

AN
Anna
Ostatnia aktualizacja 11 lutego, 2024

O kursie

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania)
możliwość korzystania 24h/dobę
dożywotni dostęp do materiałów
zapoznanie z materiałami w dowolnym momencie
brak ograniczeń czasowych

Efektywność energetyczna gospodarstwa rolnego

Zrównoważenie efektywności energetycznej jako część zrównoważenia środowiskowego gospodarstwa rolnego

Potencjał energetyczny terenów wiejskich

Celem kursu jest

Uzyskanie dodatkowych punktów przy rozpatrzeniu wniosku do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
OPERACJE TYPU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”
W RAMACH PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”
obszar zielona energia w gospodarstwie

Adresaci kursu

  • Rolnicy starający się o dofinansowanie z obszaru zielona energia w gospodarstwie

Program kursu

33 Lekcji11h

Wstęp

Efektywność energetyczna to korelacja wyników (dochodów, usług, towarów) do włożonej energii. Efektywne wykorzystanie energii pomaga zmniejszyć jej ilość potrzebną do prowadzenia działalności (produkcji, czy świadczenia usług). Obecnie największą motywacją do zmniejszenie zużycia energii jest jej cena, ale również troska o środowisko naturalne. W efekcie takich działań można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, co przekłada się bezpośrednio na poprawę zdrowia publicznego. Polityka energetyczna od lat zajmuje ważne miejsce w rozmowach i negocjacjach zarządzających na najwyższym szczeblu. Wysoka efektywność energetyczna zapewnia bezpieczeństwo narodowe przyczyniając się do uniezależnienia od innych krajów- producentów energii oraz zmniejsza zbyt intensywne czerpanie krajowych zasobów energii. Z mikroekonomicznego punktu widzenia efektywne wykorzystanie energii pomaga zmniejszyć koszty gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, czego efektem może być stworzenie poduszki finansowej, którą można będzie przeznaczyć na spłatę kredytów, inwestycje w przyszłości, lub stworzenie zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych wydatków.

Przyczyny nieświadomej utraty energii w gospodarstwie i metody jej oszczędzania

Efektywność energetyczna w gospodarstwie rolnym

Źródła energii odnawialnej w gospodarstwie

Potencjał energetyczny na terenach wiejskich

W gospodarstwach na terenach wiejskich dysponujemy dużą przestrzenią, dzięki której można bazować na potencjale: - energii wiatru (działanie turbin wiatrowych zależy od siły wiatru wynikającej z porowatości terenu oraz odległości od przeszkód) - energii słońca (montowanie instalacji fotowoltaicznych czy solarnych na licznych dachach w gospodarstwie, lub na terenach w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gospodarczych) - energii spadku wody (gdy gospodarstwo położone jest w sąsiedztwie rzeki) - energii geotermalnej (po zamontowaniu pompy ciepła). Mimo tych wszystkich możliwości pozyskiwania i magazynowania energii, najbardziej ekonomicznym źródłem energii do wykorzystania w gospodarstwie jest energia, którą można zaoszczędzić dzięki racjonalnym działaniom. Oszczędzanie energii jest bardzo popularne i powszechnie stosowane na całym świecie.

Zrównoważenie efektywności energetycznej jako część zrównoważenia środowiskowego gospodarstwa rolnego

Gdy połączymy razem predyspozycje terenów wiejskich do wykorzystania odnawialnych źródeł energii z racjonalnym korzystaniem z niej, możemy uzyskać gospodarstwa rolne potrzebujące minimalnych ilości energii elektrycznej, lub nawet całkiem niezależne energetycznie od zewnętrznych dostawców. Korzyści wynikające z takich działań: - obniżenie kosztów prowadzenia działalności rolniczej - obniżenie kosztów utrzymania budynków - uniezależnienie od infrastruktury przesyłowej, która szczególnie na terenach wiejskich bywa zawodna - czystsze powietrze - poprawia zdrowia mieszkańców - lepsza jakość produkowanej żywności - stała temperatura w budynkach - niższe koszty eksploatacji budynków. Prowadzenie gospodarstwa zasilanego energią odnawialną otwiera zupełnie inne możliwości: - usługi agroturystyczne (świeże powietrze, cisza, komfort mieszkania, niskie koszty utrzymania) - produkcja zdrowej żywności (czyste powietrze, wykorzystywanie energii pasywnej) - pola namiotowe (cisza, czyste powietrze). Wykorzystywanie wody deszczowej, czy przydomowe oczyszczalnie ścieków to dobre ekologicznie i ekonomicznie praktyki dodatkowo wspomagające atrakcyjność prowadzonych działalności. Wieś daje wiele możliwości działań w kierunku zrównoważenia środowiskowego. Na wsi każde gospodarstwo ma realny wpływ na pobór energii, jej oszczędzanie, sposoby pozyskiwania. W miastach mieszkańcy i przedsiębiorcy muszą dostosować się do spółdzielni, czy wspólnoty do której należą. Jeśli chodzi o różnicę w zapotrzebowaniu na energię między wsią a miastem, Główny Urząd Statystyczny wydał raport, z którego wynika: • średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na wsi jest większa o ok. 50% niż w mieście, • średnia liczba osób w wiejskim gospodarstwie domowym jest o ok. 30% większa niż w gospodarstwie miejskim, • mieszkania na wsi częściej niż w mieście nie mają instalacji zimnej i/lub ciepłej wody bieżącej, • ciepło z sieci i ciepła woda z sieci są w miastach użytkowane powszechnie (odpowiednio 60% i prawie 40% mieszkań), a na wsi sporadycznie (3-4% gospodarstw domowych), • paliwa stałe (węgiel, biomasę suchą) w miastach zużywało jedno gospodarstwo domowe na cztery, a na wsi cztery na pięć, • gaz ziemny był wykorzystywany w 70% mieszkań miejskich i w 20% wiejskich, a w przypadku gazu ciekłego proporcja była niemal dokładnie odwrotna, • wyposażenie w urządzenia elektryczne, takie jak świetlówki kompaktowe, komputery, odbiorniki telewizyjne płaskoekranowe i zmywarki do naczyń było nieco wyższe w miastach, ale różnice te stopniowo się zacierają wraz ze wzrostem zapotrzebowania na sprzęt elektryczny na wsi, • średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na wsi jest o ponad 20% wyższe w porównaniu do zużycia w gospodarstwie domowym w mieście, co bezpośrednio wynika z większej średniej powierzchni mieszkania i większej średniej liczby osób w gospodarstwie domowym na wsi, • wyższe jest również średnie zużycie paliw stałych, ciekłych i gazowych w wiejskich gospodarstwach domowych, ponieważ paliwa te służyły głównie do ogrzewania powierzchni mieszkalnych większych niż w mieście, a dodatkowo w mieście dominuje ciepło z sieci, • średnie zużycie energii pierwotnej w gospodarstwie wiejskim wynosi ok. 361 kWh/m2*rok, natomiast w gospodarstwach miejskich ok. 292,4 kWh/m2*rok, • średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie wiejskim wynosi ok. 28,6 kWh/m2*rok, natomiast w gospodarstwach miejskich ok. 27 kWh/m2*rok (odpowiednio na osobę: 804 kWh i 662 kWh) • odnotowano większy udział gospodarstw domowych użytkujących samochody osobowe na wsi (prawie 70% w porównaniu do 55% gospodarstw miejskich); na 100 gospodarstw miejskich przypadały 63 samochody, a na 100 gospodarstw wiejskich aż 90 samochodów, co jest związane z niedostatkami komunikacji zbiorowej na terenach wiejskich, • średnie roczne wydatki gospodarstwa domowego na paliwa silnikowe na wsi były wyższe niż w mieście w stopniu analogicznym do poziomu użytkowania; roczne przebiegi pojazdów nie miały na ten fakt dużego wpływu, ponieważ nie różniły się istotnie między miastem a wsią.

Przepisy prawne regulujące korzystanie z alternatywnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii mogą stać się rozwiązaniem w czasie kryzysu energetycznego. Kraje zachodniej Europy od dawna mają uregulowane przepisy w tej kwestii. Polska również dostosowuje prawo w tej dziedzinie. Ustawy są nowelizowane. Aby w pełni wykorzystać potencjał energii odnawialnej konieczne jest wypracowanie przejrzystych ram prawnych. • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne oraz Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska • Ustawa z dnia 3 maja 2005 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku i biokomponentach i biopaliwach ciekłych • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska • Ustawa z dnia 3 października 2008 roku i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o danych oddziaływania na środowisko • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Polska została zobowiązana przez Unię Europejską do znacznego zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w finalnym zużyciu brutto. W związku z tym 8 lipca 2014 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proces legislacyjny zakończył się 20 lutego 2015 roku, a 11 marca 2015 roku podpisał ją Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jej przepisy częściowo unieważniły zapisy wcześniejszych ustaw, ale niektóre z nich nadal obowiązują. Od momentu wprowadzenia Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii już kilka razy wprowadzano w niej zmiany. • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne; • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw; • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii; • Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw; • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie i montażu urządzeń do produkcji energii

• Koszty instalacji 1kW mocy • Zapotrzebowanie gospodarstwa • Odporność urządzenia na trudne warunki atmosferyczne • Wytrzymałość mechaniczną • Długość eksploatacji bez zmniejszenia wydajności • Długość i zakres gwarancji • Certyfikaty kontroli jakości • Odporność na korozję i inne zagrożenia konstrukcji • Czas realizacji zamówienia

Źródła finansowania inwestycji w OZE

Obszar finansowania Zielona energia w gospodarstwie rolnym- co należy wiedzieć

Podsumowanie

Przedsiębiorcy, w tym rolnicy mogą odnieść realne korzyści w efekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wszystkie przeprowadzone badania potwierdzają, że ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię wymusza jej efektywne wykorzystywanie, racjonalizację kosztów i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Pojawia się tutaj miejsce i szansa dla odnawialnych źródeł energii, których potencjał jest podkreślany, ale wciąż niedoceniany. Polska wieś jest bogata w odnawialne źródła energii, ale jej mieszkańcy ze względu na niewiedzę, brak profesjonalnej i atrakcyjnej oferty oraz nieznajomości możliwości wykorzystania i opłacalności przedsięwzięcia nie korzystają z nich na dużą skalę. Indywidualne rozwiązania oferowane przez profesjonalistów i realna pomoc w ich finansowaniu mogą zmienić sytuację, szczególnie przy panującym kryzysie energetycznym i wciąż rosnących cenach energii. Wypracowując rozwiązania dążące do redukcji kosztów i ilości zużywanej energii dla gospodarstw rolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego rezygnując z pośredników, wytwarzając i magazynując ją na własne potrzeby rolnicy zyskają spokój na tej płaszczyźnie. Środki finansowe mogą przeznaczyć na utworzenie poduszki finansowej lun inwestycje, a zaoszczędzony czas i spokój zarezerwować na planowanie dalszego rozwoju gospodarstwa. Aby rozpocząć inwestycję w odnawialne źródła energii należy przeprowadzić analizę zużycia energii. Będzie się ona różniła nawet w gospodarstwach o podobnym profilu produkcji. Stan techniczny budynków, maszyn i urządzeń, przyzwyczajenia mieszkańców i pracowników, położenie geograficzne będą miały wpływ na zużycie. Kluczowe jest rozpoznanie potrzeb i możliwości oraz dobranie takich metod pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, aby były możliwie najbardziej ekonomiczne dla gospodarstwa i ekologiczne dla środowiska naturalnego. Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących pomoc w wyborze i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii. Istnieją różne źródła finansowania, dzięki którym łatwiej podjąć decyzję o takiej inwestycji. A najważniejszymi argumentami ZA będą wiele razy już powtarzane- ekonomia i ekologia, które w tym przypadku występują w parze.

Napisz recenzję

Napisz recenzję
raphael-cruz-IwY-27ceRCA-unsplash (2)

350,00

Wykłady
33 wykładów
Tematyka

Materiał zawiera

  • Szkolenie podzielone na 11 etapów w formie dokumentów tekstowych